Quỷ cốc đoán mệnh

Giới tính:
QUỶ CỐC ĐOÁN MỆNH hay QUỶ CỐC TOÁN MỆNH PHÁP là môn toán mệnh dùng tám chữ Can Chi của Năm, Tháng, Ngày và Giờ sanh, gọi là Bát tự. Môn này dùng để xem một cách tóm tắt về cuộc đời, sự nghiệp, anh em, hôn nhân... của một người. Nay tôi suu tầm được và post lên trang nhà để mọi thành viên cùng tham khảo.